19900531_0830

स्वामीजी प्रार्थना प्रवचन – आत्म रति कैसे हो ? – How To Attain Self-Contentment ? – 19900531_0830

00:00 – हरे राम कीर्तन 13:00 – नित्यस्तुति 24:20 – गीता पाठ (अध्याय 16, श्लोक 13-24) 31:58 – आत्म रति कैसे हो ? स्वामीजी प्रार्थना प्रवचन – आत्म रति कैसे हो ? – श्र...